تعرفه ثبت دامنه

لیست قیمت ثبت دامنه های ملی
پسوند مدت قیمت
.ir , .ایران یک ساله ۵۵,۰۰۰ ریال
.ir , .ایران پنج ساله ۱۵۵,۰۰۰ ریال

.co.ir , .ac.ir , .id.ir , .gov.ir ,

.net.ir , .org.ir , .sch.ir

یک ساله ۵۵,۰۰۰ ریال
پنج ساله ۱۶۵,۰۰۰ ریال
لیست قیمت ثبت دامنه های بین المللی
پسوند مدت قیمت
.com یک ساله ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
.net یک ساله ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
.org یک ساله ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
.info یک ساله ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
.biz یک ساله ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
.in یک ساله ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
.cn یک ساله ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
.co یک ساله ۳,۵۴۳,۰۰۰ ریال
– قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش فاکتور منظور گردیده است،