سامانه انتقادات و پیشنهادات

1- مشترکین و دوستان گرامی جهت ارسال انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت پست الکترونیک به آدرس : nasl.itco@gmail.com ویا با شماره تلفن 53548000-031 داخلی 19 گرفته و انتقات و پیشنهادات خود را مطرح کنید .